6 De vervangingsleer gaat verder dan we denken

Als ik zo de grote lijnen van de vervangingsleer uiteen zet dan komt het besef weer boven hoever we afgedwaald zijn van het ‘origineel’, het Joodse geloof. Het lijkt wel of de kerk helemaal vergeten is wat er in Rom.9:4-5 staat nl; “Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!”

Het christendom is, oa door het concilie van Nicea (hfdst. 1), de ‘relatie’ kwijtgeraakt en is een religie op zich geworden, helemaal los van het jodendom. Met eigen instellingen, eigen denkwijzen, eigen formulieren, eigen voorschriften, eigen vertalingen, eigen dogma`s, een eigen (kerkelijk) jaar, eigen bid- en dankdagen, eigen (heidense) feesten zoals bijv. kerst (terwijl Jezus niet eens met kerst geboren is!), of Pasen (op een totaal andere datum terwijl God de 14de Nisan als datum gaf, Zijn sterfdatum!),……..enz, enz,enz.  Maar ook met ongelooflijk veel verdeeldheid! De één denkt zus, de ander denkt zo, maar moeten we ons niet veel meer laten leiden door Gods Eigen woord? Terug naar de Bijbel!

Hoe kan de kerk, als gelovigen in Jezus Christus, een goed voorbeeld zijn voor de wereld om ons heen? Met zoveel verschillende stromingen die allemaal beweren het ware geloof te bezitten/verkondigen  komt het in ieder geval, op de buitenwereld,  niet geloofwaardig over! De kerk heeft het vaak veel te druk (gehad) met z`n theologieën en formulieren. En Jezus ondertussen maar roepen; “Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven” (Matt.11:28). Laten we er voor waken dat we het te druk hebben met bijzaken, zodat we Hem helemaal niet meer horen!

 Sommige misverstanden, die ontstaan zijn vanuit de vervangingsleer, hebben daardoor grote gevolgen voor bepaalde opvattingen. Zo is bijvoorbeeld het kerkgebouw verworden tot iets heiligs, tot 'huis van God'.  Maar het enige ‘huis van de HEERE’, is en was de Tempel. Deze stond en zal ook weer staan in Jeruzalem (Ps.122:1)!

Een kerkgebouw, door mensen gemaakt, is absoluut geen ‘huis van God’ (Hand.17:24), maar wel een plek waar God, als het goed is, gezocht, aanbeden en geëerd wordt. Maar het blijft een dood stenen gebouw, dat bescherming biedt tegen de weersomstandigheden. Het kerkgebouw, ‘huis van God’ noemen is dus vervangingsleer (van de Tempel) en daardoor creëer je een ‘heilige plaats’, wat het eigenlijk niet is. Ik zeg daarmee niet dat er geen eerbied moet zijn, maar sommige mensen zullen het daardoor wel anders benaderen. Of je nu in een kerkgebouw, een aula of andere locatie als gelovigen samenkomt, eerbied moet er altijd zijn als het om God gaat!

Ik wil niet negatief overkomen, maar de kerk, zoals die bedoeld is, is in bepaalde verbanden behoorlijk afwijkend van de Bijbel. Ook al zeggen kerkverbanden dat ze de vervangingleer niet (meer) aanhangen, dan zeg ik; “het christendom is ontstaan door de vervangingsleer!”
Hoeveel zijn er onderwezen, en worden dat nog steeds, uit het boekje van ds A. Hellenbroek over de ‘Goddelijke Waarheden’? Het boekje, dat gebruikt wordt ter voorbereiding tot de belijdenis, zou eens grondig aangepakt moeten worden, zo niet afgeschaft! Met name de kerkverbanden die beweren niet (meer) de vervangingsleer aan te hangen, dienen dit boekje te schrappen van hun ‘favoriete’ lijst. Het is pure vervangingsleer wat hierin staat! Als je de vragen van het gedeelte ‘kort begrip’ bekijkt dan komt er in vr. en antw. 1 en 2 naar voren dat het christendom de ware kerk is. “Buiten de gereformeerde kerk zijn het dwalingen” zo staat er als kop. Ds Hellenbroek noemt zelfs de Joden een dwaling! Gods oogappel (Zach.2:8), Gods eerstgeboren zoon ( Ex.4:22-23), Gods uitverkoren volk, hoe heeft hij het zo durven leren?! Hij stelt zelfs, in vr. en antw. 5, dat onder de joden de ware kerk was, maar dat het nu dus het christendom is. Wat een arrogantie komt hier naar voren! Ds Hellenbroek leert alle gereformeerde kerken, dat ze geen heidenen zijn (vr. en antw. 2). Hoe kan dit? Het wordt tot op de dag van vandaag nog steeds zo geleerd! Mensen, vergeet dit! Het is een dwaling van de ergste soort! Satan strooit zand in de ogen van deze mensen en er zijn er ook nu nog velen waarvan de ogen nog niet uitgespoeld zijn. Er zijn Joden en heidenen, geen speciaal christelijk verbondsvolk! Wat een dwaling als er hele generaties (kerk)mensen zijn die zichzelf niet meer als heidenen zien. Wat gaan die de Bijbel anders lezen als hun ogen open gaan. Ik ben daarvan het levende bewijs!

Ds Hellenbroek leert ook dat de Paus van Rome de antichrist is (hfdst.13 vr. en antw. 12). Maar is dat eigenlijk wel zo? Het zou zomaar kunnen, aangezien de Paus op dit moment zichzelf steeds meer als een allemansvriend opwerpt. Zowel met boeddhisten, moslims, enz. Maar loochent Rome dan dat Christus niet bestaat? En Wie hangt er dan aan hun kruizen? Het zou dan dus betekenen dat het christendom, van ná de reformatie, voortkomt uit de antichrist?!  Zou het niet eerder kunnen zijn, dat de antichrist zich al wereldwijd gevestigd heeft als de Islam? Weet u dat er op de gouden koepel in Jeruzalem, op de heiligste plek op aarde waar de Tempel stond, de inscriptie staat; ‘God heeft geen zoon’. Wie is hier nu de antichrist? In Openb.12:1 staat dat “een vrouw(de Bruid?) de maan onder haar voeten zal hebben”. Als een voetenbank?! In Ps.110:1 schrijft David al dat God; “Zijn vijanden zal maken tot een voetbank voor Zijn voeten”. Allah is gemaakt tot de maangod. Het symbool van de Islam is de maan. Staat er misschien in die ene regel in Openb.12:1 zowel de antichrist als de overwinning beschreven? Het zou zomaar kunnen.

We moeten niet vergeten dat het huidige christendom afkomstig is uit Rome, niet uit Jeruzalem! En dat er met de reformatie een hoop ten goede veranderd is moet ook gezegd worden. Maar dat er nog heel veel vanuit Rome is blijven hangen, kan niet ontkend worden. Neem bijv. alleen al de toga. Deze stamt rechtreeks uit de roomse kerk met als enige verschil, dat die daar nog wit is. In de Roomse kerk is die wit, omdat ze geloven dat zij de vervangers zijn van de priesters uit de Tempel. Dit is maar een kleinigheid, maar ik zal de vervangingsleer nog wat meer verduidelijken met wat voorbeelden. U mag voor uzelf uitzoeken wat in uw gemeente of kerkverband (nog) van toepassing is en geleerd wordt als vervanging. Ik zal dit verduidelijken aan de hand van een overzicht vanuit het jodendom naar het christendom.

          

               jodendom                vervangen door                 christendom

      OT-verbondsvolk Israël                                         NT-verbondsvolk de kerk
verbondsbelofte door besnijdenis                     verbondsbelofte door (baby)doop
           geloofsdoop                                                             (geloofs)belijdenis       
         God van Israël                                                    God van het christendom
     beloftes voor Israël                                                    beloftes voor de kerk
       Israël is de Bruid                                                        de kerk is de Bruid
             synagoge                                                                    kerkgebouw       
   Tempel het huis van God                                     kerkgebouw het huis van God
             apostelen                                                           voorgangers/dominees
      priesters van Israël                                                            kerkenraad
kledingvoorschriften priesters                          ambtskleding (voorganger/kerkenraad)
            oudvaders                                                                     kerkvaders
               sabbat*                                                                          zondag
 

 *Het onderwerp over de sabbat behandel ik in het volgende hoofdstuk.

Als je zo naar het overzicht kijkt van wat er allemaal veranderd is en vervangen, begrijpt u dan waarom ik in het begin van dit hoofdstuk het christendom een religie op zich heb genoemd? Helemaal los van zijn joodse wortels.
Ik heb in het overzicht alleen de fundamentele vervangingen genoemd, maar in detail zijn er nog veel meer te ontdekken. Ik ontdek ze nog regelmatig terwijl ik mij er al zo in heb verdiept.
Wat ik niet in het overzicht heb gezet, maar wat wel heel belangrijk is, is eigenlijk de conclusie van de kerken. Het komt er op neer dat, door alle vervangingen,  een jood ingelijfd moet worden in de kerk als hij of zij tot geloof komt. Terwijl, volgens de Bijbel, een heiden wordt ingelijfd/geënt bij het verbondvolk Israël! (oa Ef.2:12, Rom.11:17,19 en 24)

Ik vind het erg dat alle vervangingen, die door het christendom zijn gedaan, als Bijbels wordt geleerd aan de (kerk)mensen. Sommige vervangingen zijn moeilijk uit te leggen, omdat er een hele theologische leer achter zit en daarom geloven (de meesten) het wel en verdiepen zich er helemaal niet in. Een voorbeeld wil ik noemen. Neem bijvoorbeeld Rom.11:17. In sommige vertalingen staat dat een gelovige uit de heidenen, geënt wordt; ‘in de plaats van’ (oa SV en HSV). Terwijl er in de oorspronkelijke tekst staat dat een gelovige uit de heidenen; ‘daartussen’ geënt wordt (oa Naardense, Telos en NBG). Zo ziet u dat zelfs de vervangingsleer door bepaalde vertalers is toegepast! ‘In de plaats van’ of ‘daartussen’ is in geestelijk opzicht een wereld van verschil met verstrekkende gevolgen! 

Ik wil u niet uit de kerk praten (dat wil ik niet op mijn geweten hebben), maar ik verzoek u wel om eens na te denken of het allemaal wel zo Bijbels is wat er bij u in de gemeente of kerk wordt geleerd, als zijnde Bijbels. Het kan allemaal heel mooi en vooral heel vroom klinken vanaf de preekstoel, maar onderzoek of uw gemeente of kerk de vervangingsleer (nog) aanhangt. Als dat het geval is dan moet ik u zeggen en vooral waarschuwen; “vlucht weg, weg uit Rome, vlucht nu het nog kan en vlucht van Rome terug naar Jeruzalem!”
Ik wens u Gods zegen en een behouden vlucht!